(s מקש קיצור)דלג לתוכן העמוד (2 מקש קיצור)דלג לתחתית הדף (3 מקש קיצור)דלג לתפריט (4 מקש קיצור)דלג לדף הבית

חדש באתר! שירות איסוף מהסניף

תקנון אתר bestore.co.il

1. ברוכים הבאים לאתר bestore.co.il . אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.


אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.


2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון חינם 1-800-071-060.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.
3. אתרbestore הינו אתר אינטרנט המאפשר ביצוע הזמנות של מוצרים מסניפי בי נבחרים וזאת באמצעות פלטפורמת המכירות של רשת Be by Shufersal (להלן: "bestore" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת בי דראגסטורס בע"מ מרחוב המלאכה 32, נתניה (להלן: "החברה") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב- bestore יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות קשורות שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של בי על פי תקנון זה.

5. לקוח המצטרף לשירות bestore, מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתקנון זה להלן. בהצטרפותו לשירות bestore מאשר הלקוח כי קרא את מדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, וכי הוא מסכים לתנאיה, ובפרט אלו המפורטים בסעיף 90 למדיניות הפרטיות.

6. השירות שניתן במסגרת bestore מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").
מתוך הבאנר הראשי בעמוד הבית ניתן להגיע לרשימת הסניפים שמאפשרים איסוף עצמי / שילוח עד הבית. מובהר כי האפשרות של איסוף עצמי מהסניפים אפשרית בכל סניפי רשת Be למעט הסניפים הסמוכים למרכזים הרפואיים ו/או כל סניף אחר על פי החלטת החברה, וכפי שיפורסם באתר.
יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

7. אספקת מוצרים שנרכשו ב-bestore, במסירה למען הלקוח, אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב- bestoreלראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

9. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות אתר bestore, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

10. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

"המוצרים"11. מוצרי טואלטיקה, קוסמטיקה, פארם ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות bestore של החברה ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

12. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

13. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב- bestore. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

14. אופן הצגת המוצרים ב- bestoreיקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

15. החברה עושה מאמצים להציג באתר רק מוצרים שנמצאים אצלה במלאי. עם זאת עלולים להיות מצבים בהם המוצר אזל ממלאי החנות המספקת, בעת ביצוע ההזמנה או לאחריה ולכן לא ניתן יהיה לספק את ההזמנה. החברה תודיע ללקוח על חסר במלאי בהקדם האפשרי.

16. במסגרת הרכישה ב-bestore, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת האתר, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה פריטים) מכל מוצר.
המחירים

17. מחירי המוצרים שיפורסמו ב- bestore הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר bestore ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
מחירי המוצרים מפורטים באתר bestore וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר bestore כאמור לעיל.
מחירי מוצרים המסומנים בסימון מבצע/הטבה/קופונים/שוברים אישיים (להלן: "הטבה") יחולו בתנאי שתנאי ההטבה הינם בתוקף במועד האספקה.

18. למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר תום תוקף ההטבה, הלקוח יחויב בגין המוצר בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו לפי מחירו ללא ההטבה. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת, בהתאם לאמור בסעיף 19 זה לעיל.

19. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הזמנה באתר20. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

21. סיום ההזמנה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "הזמנה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
לאחר סיום תהליך ההזמנה באתר יישלח ללקוח מסרון (אסמס) בדבר סיום ביצוע ההזמנה באתר, הכולל מספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. נציג מהסניף ייצור קשר עם הלקוח לצורך אישור ההזמנה ותשלום בשעות הפעילות הסמוכות למועד קליטת ההזמנה במערכות בי.

22. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחברה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם: (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הלקוח באתר, (ב) לקוח ששילם עבור קנייתו באמצעות כרטיס אשראי תייר, (ג) הזמנה שמכילה מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר).

23. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת שופרסל Online.

24. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב bestore וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
מובהר כי שירות bestore אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום25. לאחר סיום ההזמנה וקליטתה במערכות החברה, נציג הסניף של החברה ייצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך מסירת פרטי כרטיס אשראי לתשלום. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". מובהר כי התשלום יבוצע לחברה.

26. על אף האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

27. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד האספקה.

שעות פעילות bestore28. הקלדה של הזמנה באתר bestore אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. מועדי האספקה הזמינים למשלוח יימסרו ללקוח בהתאם לשיטת השילוח המבוקשת על ידיו (איסוף עצמי או שילוח), ובכפוף לאזורי השירות של bestore.

29. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי/ביטול בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א' – ה' עד השעה 11:00, בימי שישי וערבי חג עד השעה 08:00.

30. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:
30.1 ימים א' - ג' : 23:00 - 08:00 (משמונה בבוקר ועד אחת עשרה בלילה).
30.2 יום ד', ה' : 24:00 - 08:00 (משמונה בבוקר ועד חצות).
30.3 יום ו' וערבי חג : 15:00- 08:00 (משמונה בבוקר ועד שלוש אחה"צ).

31. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה.
דמי משלוח בבחירה באפשרות של משלוח עד הבית (אם קיים בסניף)

32. בנוסף למחירי המוצרים, במקרה של משלוח עד הבית, יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 25 ש"ח בגין אספקת מוצרים מובהר כי אין דמי שירות באיסוף עצמי.
33. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו המשלוח יושאר לו ליד הדלת.
34. איסוף עצמי ייעשה מהסניף שבחר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ללא תשלום נוסף.
35. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי שירות עבור הזמנה באיסוף עצמי.

אספקה36. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה באמצעות משלוח או באמצעות איסוף עצמי (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת החברה אשר תיבחר על ידי החברה בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת").
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

37

איסוף עצמי - בימי חול, הזמנות שבוצעו עד שעה 14:00 ילוקטו ויחויבו באותו יום (בהתאמה לזמינות לקוח), ויהיו מוכנות לאיסוף לקוח מהסניף בין השעות 16:30-19:00. בימי ו' וערבי חג - הזמנות שיבוצעו עד השעה 10:00 ילוקטו ויהיו מוכנות לאיסוף עצמי בין השעות 12:00-14:00.
משלוח עם שליח - בימי חול, הזמנות שבוצעו עד שעה 14:00 ילוקטו ויחויבו באותו יום (בהתאמה לזמינות לקוח), ויופצו ללקוח ע"י השליח בין השעות 18:00-19:00. בימי ו' וערבי חג - הזמנות שיבוצעו עד השעה 10:00 ילוקטו ויופצו בין השעות 12:30-16:00.
הזמנות שייקלטו במערכות החברה בימי חול לאחר השעה 14:00 ובימי ו'/ערבי חג לאחר השעה 10:00, יטופלו ויופצו ביום העסקים הבא, בהתאם לשעות ההספקה המצוינות לעיל.

38 החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. החברה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח.

39 החברה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

40 במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יושארו המוצרים ליד הדלת. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

41. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה.

החזרת מוצרים42. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו.

43. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים44. מעת לעת יימכרו מוצרים ב– bestore במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

45. המבצעים הנערכים ב- bestore הנם במסגרת מכירות bestore בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת. החברה לא תהא מחויבת למכור, במסגרת bestore , מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות הרשת שאינן bestore. כמו כן מבצעים שיתנהלו ב bestoreלא יחייבו את החברה ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.

46. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת bestore אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך שמונה ימים מיום סגירת ההזמנה, כמפורט בסעיף ‎19 לעיל. מובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 18 לעיל, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
ככל שתחליט החברה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות bestore, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
ביטול / שינוי הזמנה

47. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנותה בימי חול (א-ה) על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות וזאת עד השעה 11:00 בבוקר של יום האספקה.
בימי ו' וערבי חג ניתן לבקש ממוקד שירות הלקוחות ביטול או שינוי של הזמנות עד שעה 08:00 בבוקר.

48. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. במקרה זה מבצעים, הטבות, קופונים ושוברים אישיים יחולו בתנאי הטבות אלו הינם בתוקף ביום האספקה. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת כמפורט בסעיף 49.

50. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני, או בשיחה עם המלקט בסניף במועד החיוב.

51. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

52. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (ד) תרופות, תוספי תזונה; ו- (ה) הלבשה תחתונה. ביטול אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14ימים מיום אספקת המוצר. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון למספר: 1-800-56-56-56- בדואר רשום לכתובת: מוקד שירות לקוחות, בי דראגסטורס בע"מ, רחוב המלאכה 32 נתניה; בדואר אלקטרוני לכתובת ServiceBe@bestore.co.il, בפקסימיליה למספר: 03-9483838 ובקישור ייעודי הנמצא באתר שכתובתו: https://www.bestore.co.il.

53. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

54. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

55. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מספר 03-9483838 או בהודעת דוא"ל ל- ServiceBe@bestore.co.il

56. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

57א. בהתאם להוראות החוק, בעת אספקת מוצר חשמלי או אלקטרוני, ניתן למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בBestore. לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה. דגשים לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח:
1. על הלקוח לעדכן מראש את בקשתו לפינוי המוצר הישן.
2. המוביל לא יידרש להמתין לפינוי המוצר הישן מעבר לדקות בודדות.
3. הציוד הישן יהיה ריק, שלם ומוכן לפינוי ממקום סביר בו נעשה שימוש בדרך כלל.
4. המוצר הישן יהיה במקום בו יוכל לעבור בצורה חלקה ובטוחה ללא צורף בפירוקים.
5. המוצר הישן חייב להיות מנותק מחשמל/גז/מים טרם פינויו.
6. מוצר ישן מזוהם/בעל סיכון בריאותי/בטיחותי – לא יפונה.
7. תוספת עלות תתיכן במקרים של פינוי חריג, כגון הובלה באמצעות מנוף, קומה שלישית ומעלה בבניין ללא מעלית וכאשר נדרש פירוק חלק מהציוד הישן.

הערות למוצר


58. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

59. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

60. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה - "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר. התקנות אינן חלות על מוצרים שיוצרו או יובאו לפני יום 1.1.2020, ומוצרים כאמור ייתכן שיסופקו ללקוח ללא סימון הנדרש בתקנות, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר.

61. התמונות הינן להמחשה בלבד.

62. תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר כמפורט בסעיף 19 לעיל.

63. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

64. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מספר 03-9483838 או בהודעת דוא"ל ל- ServiceBe@bestore.co.il

65. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

66. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.

67. ככל שהלקוח יבקש כי הספק יתקין לו את המוצר שנרכש (ככל שהתקנה היא רלוונטית), תהיה ההתקנה כפופה לתשלום דמי התקנה ישירות לספק המוצרים על פי תנאיו.

68. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

אחריות69. החברה ושופרסל אינן אחראיות לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח, לחברה, לשופרסל ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב - bestore ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב bestore וכד'.

70. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לשופרסל ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

71. הלקוח פוטר את החברה ואת שופרסל מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

72. החברה ושופרסל לא תהיינה אחראיות, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתן, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

73. החברה ושופרסל לא תהיינה אחראיות, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

74. החברה ושופרסל לא תהיינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב bestore ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה ו/או לשופרסל או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

75. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישאנה החברה ושופרסל בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

תכנים באתר וקישורים חיצוניים


76. האתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ומספק מידע והמלצות בלתי מחייבות, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חיוב או אחריות כלשהיא על החברה. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.

77. מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל שמשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, אנא פנה לחברה אשר תפעל לתקנו, ככל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר ו/או מתכון ו/או המלצות שפורטו בהקשר לדרכי הכנה של מוצרים המוצגים באתר.

78. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים (להלן "אתרים מקושרים"). הקישורים מוצגים לנוחיותך בלבד. החברה אינה מתחייבת לפקח על תוכן האתרים המקושרים, בפרט אם הם אינם בבעלותה, והסתמכות על האתרים המקושרים או על כל תוכן בהם הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והתקנונים של אותם אתרים.

79. העובדה שהחברה מציגה קישורים לאתרים המקושרים אינה מעידה בהכרח על הסכמתה לתכנים המופיעים באתרים אלו ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם וכן לתנאים המחייבים הננקטים בידי אותם אתרים ובעליהם.

80. המידע והתכנים המוצגים באתר באמצעות ממשקים ו/או תכנים של צדדים שלישיים ולרבות באמצעות ממשקי iframe – הינם לנוחיות המשתמש בלבד ולשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייבים, והם אינם מהווים בשום אופן המלצה לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגורמים הרפואיים המוסמכים. הנך נדרש לקבל יעוץ מקצועי על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים בכל שאלה רפואית כלשהיא, לשם קבלת אבחון מהימן, ולפני התחלת טיפול כלשהוא. כל שימוש באתר ובממשקים בו, בין אם של האתר או של צדדים שלישיים המתארחים בו, הינו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. בכל מקרה של סתירה בין מידע או תוכן המפורסם או מוצג באתר, לבין חומר המפורסם או מוצג בפרסומים או מסמכים או תכנים של גורמים רפואיים רשמיים, לרבות משרד הבריאות, קופות החולים, רופאים מוסמכים וכיו"ב - המידע שפורסם על ידי הגורמים המוסמכים או הרשמיים הוא הקובע.

81. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
החוק החל ותניית שיפוט

82. על ההתקשרות בין הלקוח לחברה במסגרת bestore ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

83. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
אבטחת האתר

84. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

84.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
84.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
84.3 שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

מדיניות פרטיות85. בהצטרפותו לשירותי bestore, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת גלישתו באתר ושימושו בשירותי bestore, יישמר במאגרי המידע של החברה ו/או שופרסל בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון ולקוחות החברה, מתן שירותים לחברי המועדון ולקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, החברה ושופרסל תהיינה רשאיות, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת שירותי bestore, לרשתות ו/או גופים המשתפים פעולה עם החברה ו/או שופרסל בע"מ ו/או המועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתן.
בהתאם להסכמת הלקוח כדין, החברה וחברת שופרסל בע"מ תהיינה רשאיות לפנות אל הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה או שופרסל ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת.
החברה ושופרסל אף רשאיות, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות ללקוח על-פי שיקול דעתן.
על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין החברה ושופרסל תהיינה רשאיות להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של הלקוח באתר ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות הלקוח ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגיע הלקוח לאתר, תאריך ביקורו, משך הביקור, סוג הדפדפן שלו וכיו"ב. מידע זה אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזין הלקוח לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורו הבא, או מזהים תכנים מועדפים עליו על מנת להציג לו המלצות וטיפים המתאימים לו. כמו כן, הקבצים מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורו ברחבי המרשתת, אם כי אין בכך כדי להעביר מידע אישי או מזהה אודותיו לצדדים ו/או אתרים שלישיים.
לקוח שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", יוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר יסגור את הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו או במחשבו. בכל עת, באפשרות הלקוח למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלו. מוצע לעשות כן רק אם הלקוח משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את הלקוח אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר, ועל מנת להתאימו להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של הלקוח, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי הלקוח יידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות שונות עמו (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות לשם אימות בלבד. השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא ניתן להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
אם וככל שימסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר במאגרי המידע הרשומים כחוק של החברה ו/או שופרסל בע"מ ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי אינו נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברת מידע על ידו לחברה נעשית על אחריותו בלבד, מרצונו ובהסכמתו, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
בהתאם להסכמתו, אם תתקבל, החברה ו/או שופרסל תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, מתכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכל עת.
החברה מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודות הלקוח לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
א. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת מהלקוח או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתו.
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטי הלקוח ו/או אם יבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
ג. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של הלקוח.
ד. במקרה בו ימצא כי הפר את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
ה. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
ו. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ז. במקרה בו החברה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הלקוח, או מי מטעמו מיופה כוחו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

86. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה או לשופרסל, לפי העניין, בכתב בהתאם להוראות כל דין.

87. החברה ושופרסל תהיינה רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
הזכויות של החברה באתר

88. הקניין הרוחני ב bestore, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה או שופרסל קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

89. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

90. השמות bestore ו- be ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

91. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

92. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.


(מאי 2020)

 

גלילה לראש הדף

רשימת דיוור

תודה שנרשמת לניוזלטר. בקרוב יגיעו אליך העדכונים הכי שווים שלנו.

איזה כיף

שירות לא זמין

מצטערים השירות לא זמין כעת

סגור